Prohlášení ochrany osobních údajů

Úvod

Při obchodní spolupráci se společností IMA PRODUCTION s.r.o., IČO 25736990, se sídlem Praha 8, Pod Hájkem 1, PSČ 18000 („IMA“) nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a využívání údajů

Zásady se vztahují na všechny dodavatele a klienty společnosti IMA a taky na kohokoli jiného, kdo IMA kontaktuje nebo mu jinou cestou pošle nějaké informace (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni, kdo využívají služeb společnosti IMA nebo pro ni poskytují služby či subdodávky.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost IMA. Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: gdpr@ima-pro.cz
Tel: +420 222 761 870
Korespondenční adresa: Svépravická 423/2, 198 00 Praha 9

Jaké údaje shromažďujeme

IMA shromažďuje tyto kategorie údajů:

1. Údaje, které poskytujete sami

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

 • → při uzavření smluvního vztahu mezi vámi a námi
 • → údaje, které nám poskytnete pro realizaci zakázky
 • → pokud společnost IMA kontaktujete a nabídnete ji dodávky svých služeb nebo zboží.

2. Údaje, které vznikají při využívání našich služeb

 • → fotografická nebo video dokumentace pořízená při realizaci zakázky

3. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

 • → veřejně dostupné zdroje.
 • → informace, které jsme obdrželi od třetích osob, jako na příklad vašich zaměstnavatelů nebo spolupracovníků nebo obchodních partnerů a které nezbytně potřebujeme pro realizaci naší zakázky.

IMA může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Jak vaše údaje využíváme

IMA využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

1. Uzavírání, změna a ukončování smluv

Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentaci, změnu smluv nebo ukončení smluv. Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

2. Poskytování služeb

Údaje užíváme pro samotnou realizaci zakázek, pro hladký průběh organizace akcí a eventů, dále pro komunikaci s odběrateli a (sub)dodavateli. Někdy je vhodné a dokonce nezbytné průběh akce zdokumentovat a pořídit fotografie). Fotografie ale nikdy nepořizujeme s účelem identifikace osob, nýbrž pouze za účelem dokumentace akce či eventu. Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli realizovat zakázku.

V některých případech, jako například pokud vás oslovujeme za účelem možné spolupráce nebo se na vás v souvislosti s realizaci naší zakázky obracíme telefonicky nebo e-mailem, tak činíme v souvislosti s vaší pracovní pozicí nebo předmětem podnikání a v obvyklých mezí a tedy máme důvodně za to, že tím nezasahujeme do vašich práv ani svobod. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů společnosti IMA.

3. Vedení účetnictví

Údaje využíváme k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

4. Marketing

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, můžeme Vaše kontaktní údaje užívat k zasílání novinek o našich službách a nabídek ke spolupráci.

Pro tento účel nám vaše údaje poskytujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat podle pokynů obsažených v každé e-mailové zprávě. Pokud jste našimi zákazníky, spolupracovníky nebo dodavateli, můžeme vám zasílat e-maily, kterými vás informujeme o obdobných službách i bez vašeho předchozího souhlasu. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů společnosti IMA.

5. Nábor nových zaměstnanců

Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme vaše údaje využívat pro obsazení nové pracovní pozice.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu výběrového řízení, ledaže nám dáte souhlas, abychom si vaše údaje uložili po dobu dalších dvou let pro případ nově otevřené pozice v budoucnu.

6. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se společností IMA, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

Sdílení a předávání údajů

IMA může shromážděné údaje sdílet:

1. S obchodními partnery IMA

IMA může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, marketingovým partnerům, výzkumným firmám a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytuje, například aby vám mohly poskytnout služby nebo dodat zboží při realizaci vaší zakázky, které my sami neumíme. Rádi bychom Vás ujistili, že všichni obchodní partneři společnosti IMA jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

2. Z právních důvodů nebo v případě sporů

IMA může vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

Sem patří sdílení údajů s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich smluv nebo jiných zásad, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku IMA nebo jiných stran, případně pokud v souvislosti s vaším používáním našich služeb nebo obchodní spoluprací se společností IMA dojde ke sporům nebo právním nárokům.

Dále sem patří sdílení vašich údajů s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem celé naší společnosti nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.

3. S vaším souhlasem

IMA může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorní a vy s tím budete souhlasit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše informace uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu se společností IMA a ještě další tři roky po jeho skončení. Údaje využívané pro marketing s Vaším souhlasem užíváme po dobu pěti let. IMA vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

Pokud to umožňuje zákon, může si IMA některé údaje uchovat i po smazání účtu, a to v těchto případech:

 • → pokud s vámi IMA řeší nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.
 • → pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě.
 • → pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

2. Přístup k vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů společnosti IMA.

3. Změna vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu se společností IMA k jakékoliv změně ve vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů společnosti IMA.

4. Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

 • → zpracováváme vaše nepřesné údaje,
 • → zpracování vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
 • → vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
 • → již vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat, můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

5. Odhlášení marketingu

Odběr novinek společnosti IMA si můžete odhlásit odpovědí na e-mail podle pokynů uvedených ve zprávě. Ale i když si odběr odhlásíte, můžeme vám pořád posílat zprávy, které neslouží k reklamním účelům.

6. Námitka proti zpracování

Pokud IMA zpracovává osobní údaje z titulu oprávněného zájmu správce, můžete vznést námitku proti takovému zpracování.

7. Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

8. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

Platí od: 25. května 2018